หน้าแรก

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

♥ ยินดีต้อนรับค่ะ ♥

 • ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

  ⇒⇒วันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. นางกันยากร เพชรรัตน์ เกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางสาวประภาศรี เสมียนเพชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวอรอุมา คงเลิศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ แก่นางใจทิพย์ ด่านปรีดานันท์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และนางชุลีพร คำแหง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ของกลุ่มแปลงใหญ่ จำนวน 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มแปลงใหญ่มะพร้าวตำบลบางใบไม้ ซึ่งเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 46.22% คงเหลือครุภัณฑ์ จำนวน 1,583,600 บาท คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2564 สำหรับกลุ่มแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันตำบลคลองน้อย และกลุ่มแปลงใหญ่กระท้อนตำบลคลองน้อย ได้เบิกจ่ายงบประมาณทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้นางใจทิพย์ ด่านปรีดานันท์
  ได้เน้นย้ำและให้คำแนะนำในการดำเนินโครงการ 3 ประเด็น ได้แก่ การจัดทำเอกสารบัญชีให้ถูกต้องตามคู่มือโครงการฯ การบริหารจัดการกลุ่มในการจัดทำบัญชีกลุ่มภายหลังเสร็จสิ้นโครงการฯ และการจัดทำป้ายกลุ่มแปลงใหญ่ ติดที่ทำการกลุ่มและครุภัณฑ์ ณ พื้นที่ตำบลบางใบไม้ และตำบลคลองน้อย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

   
   


  ⇒⇒
  วันที่ 25 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นางกันยากร เพชรรัตน์ เกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี และนางสาวอรอุมา คงเลิศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ต้อนรับนางสาววัลภา ปันต๊ะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพืชน้ำมันและพืชตระกูลถั่ว สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร (สสจ.) กรมส่งเสริมการเกษตร และคณะ ในโอกาสติดตามการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ของกลุ่มแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันตำบลคลองน้อย และกลุ่มแปลงใหญ่กระท้อนตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี พร้อมถ่ายทำคลิปวิดีทัศน์ของโครงการสู่ ความสำเร็จ โดยการสัมภาษณ์กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ และเดินชมกิจกรรม ซึ่งกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ทั้งสองกลุ่มปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่ง และขอขอบคุณนโยบายภาครัฐ โดยเฉพาะกรมส่งเสริมการเกษตร ที่มีโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ซึ่งช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตร ปัจจัยการผลิต ให้กลุ่มได้มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีใช้ร่วมกันภายในกลุ่ม ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ ทำให้กลุ่มมีความมั่นคง และสามารถสร้างผลกำไรในการประกอบการได้ ในอนาคตก็สามารถที่จะขยายฐานการผลิตและการตลาดให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ณ พื้นที่หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 9 ตำบลคลองน้อย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   
   

  ⇒⇒วันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นางกันยากร เพชรรัตน์ เกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางประภาศรี เสมียนเพชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวอรอุมา คงเลิศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต้อนรับนางสาววัลภา ปันต๊ะ
  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพืชน้ำมันและพืชตระกูลถั่ว สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร (สสจ.) กรมส่งเสริมการเกษตร และคณะ ในโอกาสติดตามการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ของอำเภอเมืองสุราษฎร์ ได้แก่ กลุ่มแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันตำบลคลองน้อย กลุ่มแปลงใหญ่มะพร้าวตำบลบางใบไม้ และกลุ่มแปลงใหญ่กระท้อนตำบลคลองน้อย ซึ่งได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ได้แก่ การก่อสร้างอาคาร การจัดซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร (รถขุด รถตัก) และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตร เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต ต่อยอดการทำเกษตรสมัยใหม่ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมตามความต้องการของกลุ่ม ซึ่งกลุ่มแปลงใหญ่มีความพึงพอใจมากที่รัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณโครงการดังกล่าว ณ พื้นที่ตำบลคลองน้อย และตำบลบางใบไม้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   
   

  ข่าวประชาสัมพันธ์ 
  เกษตรกรแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรประจำปี 2564 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
  ภายใต้สถานการณ์โควิดระบาด เกษตรกรสามารถโทร.มาสอบถามข้อมูลก่อนได้ค่ะ
  โทร. 077  287054

 • >>>ข่าวย้อนหลัง