หน้าแรก

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

♥ ยินดีต้อนรับค่ะ ♥

 • ข่าวประชาสัมพันธ์

  ⇒⇒วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 นางกันยากร เพชรรัตน์ เกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยน้อง Tambon Smart Team อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงาน ปี 2564 ซึ่งในส่วนของเกษตรได้นำเสนอ การปรับพื้นที่สำหรับทำการเกษตร เน้นการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร พร้อมประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ และเป็นผู้ประสานงานบูรณาการของกระทรวงเกษตร เพื่อพัฒนาพื้นที่ต่อไป ณ อบต.บางไทร และลงพื้นที่เยี่ยมเยี่ยนเกษตรกร พร้อมแจกเมล็ดพันธ์ุผักโครงการตู้เย็นข้างบ้าน แก่เกษตรกรที่ได้ลงทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 11 ราย พร้อมแนะนำการปลูก การดูแลรักษา ตลอดจนการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม นอกจากนี้ได้ติดตามแปลงนาข้าวในพื้นที่ ตำบลบางไทร อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

    
    

  ⇒⇒วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางกันยากร เพชรรัตน์ เกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางประภาศรี เสมียนเพชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานี โดยนายสุรเชนทร์ แพเพชรทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจสอบแปลงของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ราย
  นายพจนา แขอุดม เกษตรกรหมู่ 2 ตำบลบางใบไม้ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งสภาพพื้นที่มีความเหมาะสม เกษตรกรมีความพร้อมสามารถเข้าร่วมโครงการและพัฒนาต่อยอดเชื่อมโยงการท่องเที่ยวได้ต่อไปในอนาคต
    
    

  ⇒⇒วันที่ 19 ตุลาคม 2563 นางกันยากร เพชรรัตน์ เกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางสาวธมนวรรณ พลการ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ลงพื้นที่ให้การต้อนรับคณะฯตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ อำเภอเมืองฯ นำโดย
  นายสุริยันต์ บุญญานุกูล เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้แทนสำนักงานป้องกันและ
  ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ(ป.ป.ท.)เขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้แทนจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร(กอ.รมน.)จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้แทนจากธรรมาภิบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการติดตามการดำเนินงานโครงการของนายแสงโรจน์ รุ่งแสนสุขสกุล เกษตรกรหมู่ที่ 5 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี สิ่งใดสมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 5 ไร่ โดยในวันนี้ได้มีการตรวจสอบพื้นที่ร่วมกับคณะทำงานระดับจังหวัด ตรวจสอบความคุ้มค่าของงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ ทั้งในการป้องกันการร้องเรียนในประเด็นต่างๆ ในการดำเนินงานโครงการ การติดตามปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานในพื้นที่ เพื่อนำปัญหาและอุปสรรคที่ได้ นำเสนอให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
   
   

   📣📣 ข่าวประชาสัมพันธ์ 

  📍📍 เกษตรกรแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรประจำปี 2564 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
  ภายใต้สถานการณ์โควิดระบาด เกษตรกรสามารถโทร.มาสอบถามข้อมูลก่อนได้ค่ะ
  โทร. 077  287054

 • >>>ข่าวย้อนหลัง