หน้าแรก

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

♥ ยินดีต้อนรับค่ะ ♥

 • ข่าวประชาสัมพันธ์

  ⇒⇒วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางกันยากร เพชรรัตน์ เกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางประภาศรี เสมียนเพชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานี โดยนายสุรเชนทร์ แพเพชรทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจสอบแปลงของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ราย
  นายพจนา แขอุดม เกษตรกรหมู่ 2 ตำบลบางใบไม้ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งสภาพพื้นที่มีความเหมาะสม เกษตรกรมีความพร้อมสามารถเข้าร่วมโครงการและพัฒนาต่อยอดเชื่อมโยงการท่องเที่ยวได้ต่อไปในอนาคต
    
    

  ⇒⇒วันที่ 19 ตุลาคม 2563 นางกันยากร เพชรรัตน์ เกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางสาวธมนวรรณ พลการ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ลงพื้นที่ให้การต้อนรับคณะฯตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ อำเภอเมืองฯ นำโดย
  นายสุริยันต์ บุญญานุกูล เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้แทนสำนักงานป้องกันและ
  ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ(ป.ป.ท.)เขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้แทนจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร(กอ.รมน.)จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้แทนจากธรรมาภิบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการติดตามการดำเนินงานโครงการของนายแสงโรจน์ รุ่งแสนสุขสกุล เกษตรกรหมู่ที่ 5 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี สิ่งใดสมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 5 ไร่ โดยในวันนี้ได้มีการตรวจสอบพื้นที่ร่วมกับคณะทำงานระดับจังหวัด ตรวจสอบความคุ้มค่าของงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ ทั้งในการป้องกันการร้องเรียนในประเด็นต่างๆ ในการดำเนินงานโครงการ การติดตามปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานในพื้นที่ เพื่อนำปัญหาและอุปสรรคที่ได้ นำเสนอให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
   
   📣📣 รายละเอียดเพิ่มเติม

   ⇒⇒ วันที่ 21 กันยายน 2563 นางกันยากร เพชรรัตน์ เกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฯ ร่วมต้อนรับนางสาวศันสนีย์ นิติธรรมยง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมไม้ยืนต้น และคณะ ซึ่งติดตามการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและการพัฒนาบริหารจัดการมะพร้าวภาคใต้ ณ แปลงเรียนรู้การบริหารจัดการมะพร้าว ของนายจรงค์ บัวทอง
  หมู่ที่ 3 ตำบลบางใบไม้ และศูนย์สาธิตการฝึกลิงตำบลคลองน้อย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
    
    

  ⇒⇒ วันที่ 15 กันยายน 2563 นางกันยากร เพชรรัตน์ เกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ในฐานะประธานคณะทำงานระดับอำเภอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ ตรวจสอบ กลั่นกรองคุณสมบัติ และคัดเลือกเกษตรกร/แรงงาน โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยมีบรรเจิด สาริพัฒน์ นายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ในฐานะที่ปรึกษาคณะทำงาน เป็นประธานการประชุม โดยมีวาระสำคัญคือการร่วมพิจารณา ตรวจสอบ กลั่นกรองคุณสมบัติ และคัดเลือกเกษตรกร/แรงงาน ผู้เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ของอำเภอเมืองฯ โดยมีเกษตรกร สมัครเข้าร่วมโครงการ ในรอบที่ 1 จำนวน 38 ราย ผลการพิจารณา ผ่าน ตามหลักเกณฑ์ จำนวน 32 ราย แรงงานสมัครเข้าร่วมโครงการ ในรอบที่ 1 จำนวน 22 ราย ผลการพิจารณา ผ่านตามหลักเกณฑ์ จำนวน 16 ราย ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีคณะทำงานระดับอำเภอ คณะทำงานระดับตำบล หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
    
    
   

  ⇒⇒ วันที่ 8 กันยายน 2563 นางกันยากร เพชรรัตน์ เกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวธมนวรรณ พลการ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ลงพื้นที่ร่วมกับอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน เพื่อตรวจสอบพื้นที่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ตำบลมะขามเตี้ย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการ ณ พื้นที่หมู่ที่ 8 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อบันทึกเข้าสู่ระบบการดำเนินงานโครงการต่อไป
    
    

  📣📣 ข่าวประชาสัมพันธ์ 

  📍📍 ประชาสัมพันธ์ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ระยะที่ 3
  📍📍 รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 8 – 22 ตุลาคม 2563
  📍📍 เฉพาะ ต.มะขามเตี้ย ต.ขุนทะเล ต.บางใบไม้ ต.บางชนะ ต.บางกุ้ง และ ต.ตลาด

 • >>>ข่าวย้อนหลัง