😊สวัสดีค่ะ😊

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

♥ ยินดีต้อนรับค่ะ ♥

  • ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

⇒⇒ วันที่ 27 มกราคม 2566 นายสุรเดช ทองมาก เกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี และกลุ่มแปลงใหญ่ฝรั่งตำบลวัดประดู่ จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2566 โดยนายสิทธิชัย ไทยเจริญ นายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิด นายสุมาตร อินทรมณี ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี กล่าวรายงาน และนายจารึก เพชรคง ปลัดเทศบาลตำบลวัดประดู่ กล่าวต้อนรับ โดยได้รับเกียรติจากนางใจทิพย์ ด่านปรีดานันท์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและอำเภอ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และผู้นำเกษตรกรให้เกียรติร่วมงาน ภายในงานมีการแบ่งสถานีเรียนรู้ 5 สถานี ได้แก่ 1.สถานีเรียนรู้การผลิตและเก็บเกี่ยวฝรั่งคุณภาพ 2.สถานีเรียนรู้การป้องกันกำจัดโรคและศัตรูฝรั่ง 3.สถานีเรียนรู้การจัดการดินและปุ๋ย 4.สถานีเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และ 5. สถานีเรียนรู้การทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐ ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรผู้ร่วมงาน มีการแสดงนิทรรศการของหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ มหาวิทยาลัย เอกชน และการจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์การเกษตรเมือง สุราษฎร์ธานี จำกัด มีเกษตรกรร่วมงาน จำนวน 140 คน ณ แปลงเรียนรู้การผลิตฝรั่ง หมู่ที่ 6 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
#สนง.เกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
 
 

⇒⇒ วันที่ 20 มกราคม 2566 นายสุรเดช ทองมาก เกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายฉัตรพงศธร เสือเปีย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อขับเคลื่อนยึดพื้นที่ตำบลเป็นฐานรากการพัฒนา เพื่อบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนภายใต้กลไกเครือข่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลง ผู้นำชุมชน อาสาสมัคร กลุ่ม/องค์กร กลไก 7 ภาคีเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนให้ตำบลมีความเข้มแข็งอย่างยืน เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ประชาชนในตำบลน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการเรียนเพื่อการพึ่งตนเอง ณ ห้องประชุมเพชรประดู่ เทศบาลตำบลวัดประดู่ ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายสิทธิชัย ไทยเจริญ นายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการลงนามบันทึกข้อตกลง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น แกนนำกลุ่มองค์กร หน่วยงานบูรณาการในพื้นที่ตำบลวัดประดู่ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน
#สนง.เกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
 
 

⇒⇒วันที่ 20 มกราคม 2566 นายสุรเดช ทองมาก เกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ (SCD) ครั้งที่ 1/2566 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงระดับอำเภอ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานให้เป็นในทิศทางเดียวกัน พร้อมคัดเลือกสินค้าและหมู่บ้านเป้าหมาย แผนโครงการและการรายงานผลการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี (ชั้น 3) อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีคณะทำงานเข้าประชุมทั้งสิ้น 13 ราย
#สนง.เกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
 
 

  ข่าวประชาสัมพันธ์  
 รายงานประจำปีงบประมาณ 2565
1  ข้อมูลทั่วไป
2  แผนงานโครงการฯ
3  ผลงานตามยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร
4. งานตามนโยบาย
5  คำนำ สารบัญ

 รายงานประจำปีงบประมาณ 2564
1 ข้อมูลทั่วไป
2 แผนงานโครงการ
3 ผลงานตามยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร
4 ปกหน้า หลัง
5 สารบัญ คำนำ

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่    : สนง.เกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี