ประชาสัมพันธ์และรับสมัครสมาชิกชมรมลิงกังจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นางกันยากร เพชรรัตน์ เกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวอรอุมา คงเลิศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ร่วมกับนายสุมาตร อินทรมณี ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ในฐานะคณะกรรมการชมรมลิงกังจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมชี้แจงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านตำบลคลองน้อย เพื่อประชาสัมพันธ์และรับสมัครสมาชิกชมรมลิงกังจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรับสมัครเกษตรกรผู้เลี้ยงลิงกังที่นำมาใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร โดยเฉพาะการเก็บมะพร้าว เพื่อรวบรวมข้อมูลผู้เลี้ยงลิงกังในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และขับเคลื่อนงานกองทุนพระราชทานโครงการส่งเสริมการใช้ลิงกังเพื่อการเกษตร จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 13 ราย ณ ที่ทำการกำนันตำบลคลองน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลคลองน้อย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
 

This entry was posted in ไม่มีหมวดหมู่. Bookmark the permalink.