จัดศึกษาดูงานการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้หลักสูตร “การขับเคลื่อนภาคการเกษตร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 21 กันยายน 2564 นางกันยากร เพชรรัตน์ เกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฯ และจ้างงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จัดศึกษาดูงานการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้หลักสูตร “การขับเคลื่อนภาคการเกษตร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่” ช่วงที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศึกษาดูงาน)ให้กับเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ โดยได้รับเกียรติจากนายชัยพร นุภักดิ์ เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานมอบประกาศนีบัตรให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ และนายสุรเชนทร์ แพเพชรทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ จากสถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานีร่วมชี้แจงและมอบปัจจัยการผลิตด้านพัฒนาที่ดิน เป็นวัสดุอุปกรณ์ทำน้ำหมักชีวภาพ ณ GIFE ME FARM (ขุนทะเลฟาร์ม) หมู่ที่ 8 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีเกษตรกรข้าร่วมโครงการในพื้นที่อำเภอเมืองฯ บ้านนาสาร และบ้านนาเดิม รวมทั้งสิ้น 40 ราย
 
 

This entry was posted in ไม่มีหมวดหมู่. Bookmark the permalink.