ลงพื้นที่ดูกิจกรรมผู้สมัคร Young Smart Farmer ปี 65

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นางกันยากร เพชรรัตน์ เกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนายเอกพล ปานกลัด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ดูกิจกรรมผู้สมัคร Young Smart Farmer ปี 65 นางสาวสุกฤตภัทร วีระสุนทร หมู่ที่ 8 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี โดยในพื้นที่ 50 ไร่ มีการทำเกษตรผสมผสานหลายกิจกรรม ได้แก่ด้านพืช เช่น ทุเรียน เงาะ มังคุด ยางพารา ข้าว หญ้าอาหารสัตว์ ด้านปศุสัตว์ เช่น เลี้ยงแพะ โคนม ห่าน เป็ดไข่ ไก่ไข่ ด้านประมง มีการเลี้ยงปลานิล ปลาดุก หอยขม ซึ่งดำเนินกิจกรรมภายใต้มาตรฐาน GAP และเป็นกิจกรรมในครอบครัวสามารถพึ่งตนเองโดยใช้ความรู้ความสามารถที่เรียนมา และประสบการณ์ของพ่อ แม่ ในการดำเนินกิจกรรมช่วยกันบริหารการผลิตและกสรตลาด สร้างรายได้จากการขายทั้งออฟไลน์และออนไลน์ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนและเกษตรกรที่สนใจหันมาทำเกษตรผสมผสานอีกด้วย
 
 

This entry was posted in ไม่มีหมวดหมู่. Bookmark the permalink.