ประชุมพิจารณาโครงการส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจ กลุ่ม/องค์กรเกษตรกรในการผลิต การแปรรูป การทำผลิตภัณฑ์และท่องเที่ยวเชิงเกษตร

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จัดประชุมพิจารณาโครงการส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจ กลุ่ม/องค์กรเกษตรกรในการผลิต การแปรรูป การทำผลิตภัณฑ์และท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยมีคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ ประกอบด้วย เกษตรอำเภอ เป็นประธาน ประมงอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ ผู้แทนสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนสถานีพัฒนาที่ดิน พัฒนาการอำเภอ ผอ.การยางแห่งประเทศไทย สาขาเมืองสุราษฎร์ และเกษตรตำบลทุกตำบล รวม 14 คน เข้าร่วมประชุมพิจารณา ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ชั้น 3 มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีความพร้อมและสนใจเข้าร่วมนำเสนอโครงการ จำนวน 9 กลุ่ม กลุ่มแม่บ้านจำนวน 1 กลุ่ม รวม 10 กลุ่ม และในการนำเสนอดังกล่าว คณะกรรมการมีมติเห็นชอบ จำนวน 8 กลุ่ม ไม่เห็นชอบ จำนวน 1 กลุ่ม เนื่องจากกิจกรรมไม่สอดคล้องตามความจำเป็นของพื้นที่ สำหรับงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะทำงานรวมทั้งสิ้น 23,855,604 บาท นอกจากนี้ ได้รับเกียรติจากนายวุฒิศักดิ์ เพขรมีศรี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ร่วมให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะอีกด้วย
 
 

This entry was posted in ไม่มีหมวดหมู่. Bookmark the permalink.