จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2565

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ร่วมกับกลุ่มแปลงใหญ่มะพร้าวตำบลบางใบไม้ จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2565 โดยได้รับเกียรติจากนายสิทธิชัย ไทยเจริญ นายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีเปิด นางสาวจรัญญา ศรีรักษ์ กำนันตำบลบางใบไม้ กล่าวต้อนรับ และนายสรพงศ์ จันทร์เหล็ก ประธานกลุ่มแปลงใหญ่มะพร้าวตำบลบางใบไม้ กล่าวรายงาน นอกจากนี้ได้รับเกียรติจากนายชัยพร นุภักดิ์ เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวพบปะกับเกษตรกรและผู้ร่วมงาน รวมทั้งมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและอำเภอ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และผู้นำเกษตรกรมาร่วมงาน สำหรับภายในงานมีการแบ่งสถานีเรียนรู้ 5 สถานี ได้แก่ 1.สถานีเรียนรู้การผลิตและเก็บเกี่ยวมะพร้าวคุณภาพ 2.สถานีเรียนรู้การเพิ่มมูลค่าผลผลิตมะพร้าว 3.สถานีเรียนรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 4.สถานีเรียนรู้การป้องกันกำจัดโรคและศัตรูมะพร้าว และ 5. สถานีเรียนรู้การจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ซึ่งมีทั้งภาครัฐและเกษตรกรต้นแบบกลุ่มแปลงใหญ่มะพร้าวตำบลบางใบไม้ ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร นอกจากนี้มีการแสดงนิทรรศการของหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ มหาวิทยาลัย เอกชน และการจำหน่ายสินค้าของกลุ่มเกษตรกร และ YSF อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี และอำเภอใกล้เคียง มีเกษตรกรร่วมงาน จำนวน 150 คน ณ ตลาดน้ำประชารัฐบางใบไม้ หมู่ที่ 1 ตำบลบางใบไม้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
 

This entry was posted in ไม่มีหมวดหมู่. Bookmark the permalink.