จัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ปาล์มน้ำมัน)

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. นางกันยากร เพชรรัตน์ เกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางสาวอรอุมา คงเลิศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายเอกพล ปานกลัด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ปาล์มน้ำมัน) กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มคุณภาพดี โดยอบรมถ่ายทอดความรู้ หัวข้อ การตรวจประเมินภายใน มีเกษตรกรเข้าร่วมอบรม จำนวน 53 ราย โดยมีนายสังคม ชุมสุข หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ขององค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) นำโดย คุณ Lena Isabella Pohl ตำแหน่ง Junior Advisor จากประเทศเยอรมัน และนางสาวจันทิมา กุลนิตย์ ตำแหน่ง Mill Advisor เจ้าหน้าที่ประจำประเทศไทย และล่ามแปลภาษา ร่วมสังเกตุการณ์การดำเนินกิจกรรม สัมภาษณ์เกษตรกร และเยี่ยมเยียนสวนปาล์มน้ำมันของเกษตรกร เพื่อดูถึงความเปลี่ยนแปลงของสวนปาล์มน้ำมันหลังเข้าร่วมโครงการการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ที่ 9 ตำบลคลองน้อย และสวนของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลคลองน้อย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

This entry was posted in ไม่มีหมวดหมู่. Bookmark the permalink.