บุคลากร

นายสุรเดช  ทองมาก
เกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

                                                                             

              นางสาวธมนวรรณ พลการ                                                 นางประภาศรี  เสมียนเพชร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ                           นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

                                                                              

                 นางสาวอรอุมา  คงเลิศ                                                      นายฉัตรพงศธร  เสือเปีย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ                               นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ

                                                                                

                 นายเอกพล  ปานกลัด                                                          นางศุภานัน  จันทร์เกลี้ยง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ                                         เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

                                                                                  

    นางสาวมยุรา  บุญประสพ                                                      นายอุดมพร  จันทร์ประสิทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการ                                                                      ลูกจ้างประจำ