ข่าวย้อนหลัง

♥ ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมา ♥

 งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2564  18 มีค.64
 ร่วมประชุมและลงพื้นที่ให้ข้อมูลสนับสนุนภารกิจการตรวจเยี่ยมและตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการ 1  ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่  19 กพ.64
 ต้อนรับคณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2564 17 กพ.64
 ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2564 8 กพ.64
 ต้อนรับคณะกรรมการประกวดเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2564  1 กพ.64
ประชุมและติดตามการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 27 มค.64
 ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ครั้งที่ 1/2564 13 มค.64
 จัดเวทีวิเคราะห์ตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 15 ธค.63
 ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยในเขตอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  3 ธค.63
ร่วมต้อนรับคณะติดตามการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและการพัฒนาบริหารจัดการมะพร้าวภาคใต้ 21 กย.63
 จัดประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ ตรวจสอบ กลั่นกรองคุณสมบัติ และคัดเลือกเกษตรกร/แรงงาน โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่  15 กย.63
ตรวจสอบพื้นที่เกษตรกรร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่  8 กย.63
จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 28สค.63
อบรมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี 2563 26สค.63
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ฝรั่ง ตำบลวัดประดู่
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 25สค.63
 ติดตามประเมินผลโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 22 กค.63

?พี่น้องเกษตรกร  สามารถตรวจสอบสิทธิ์ตามลิ้งค์ด้านล่าง สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องไปแออัดกันที่สำนักงานต่างๆ ห่างไกลการแพร่ระบาดของ COVID-19 ?

ตรวจสอบผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรด้านต่างๆ
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  https://www.moac.go.th

#ด้านพืช          http://farmer.doae.go.th
#ด้านปศุสัตว์    http://chkregislives.dld.go.th/regislives
#ด้านประมง     https://smartfarmer.fisheries.go.th/fisherman
# ยางพารา       http://www.rubber.co.th/gir/index 

  • การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรประจำปี 2563 รายละเอียด
    สอบถามเพิ่มเติม 077-287054