แบบฟอร์มต่างๆ


Ö งานทะเบียนเกษตรกร

    ขึ้นทะเบียนรายใหม่ 1 ทะเบียนบ้าน 1 สิทธิ์ หรือ กรณีเพิ่มแปลงใหม่
(ยื่นขึ้นทะเบียนตามที่ตั้งแปลง)
– คำร้อง ทบก.01
– บัตรประชาชน ตัวจริง/สำเนา
– ทะเบียนบ้าน ตัวจริง/สำเนา
– หลักฐานที่ดิน ตัวจริง และ สำเนา
– รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
รายเก่า (ปรับปรุงทุกปีๆ ละ  1 ครั้ง ยืนยันข้อมูลเดิม)
– สมุดทะเบียนเกษตรกร (เล่มเขียว) 

– หลักฐานที่ดิน ตัวจริง
กรณี ติดจำนองสถาบันการเงิน ให้ขอคัดสำเนาพร้อมเจ้าหน้าที่เซ็นรับรอง ไม่เกิน 6 เดือน

โหลดแบบฟอร์มหรือตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น ได้ที่ http://www.farmer.doae.go.th/

Ö งานวิสาหกิจชุมชน
     แบบจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน

 

♥ สอบถามเพิ่มเติม 077 – 287054 ♥