ภาพกิจกรรม / ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมา
15 กันยายน 2557
นายปัญญา ประดิษฐ์สาร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เป็นประธานการตัดสินการประกวดกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น
ระดับเขต ปี 2557 ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบางใบไม้ ม.3 ต.บางใบไม้ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี
24 มิถุนายน 2557
นายระนอง เหมทานนท์ นำทีมคณะกรรมการตัดสิน การประกวดกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2557
ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบางใบไม้ ม.3 ต.บางใบไม้ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี
21 พฤษภาคม 2557
นายมนัส อัมรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เป็นประธานกล่าวเปิดอบรมเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว ที่ยื่นขอรับรอง GAP แบบกลุ่ม ณ ม.3 ต.บางใบไม้ อ.เมืองสุราษฎร์ธาน