แนะนำสำนักงาน

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
ตั้งอยู่ที่ อาคารที่ว่าการอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  ชั้น 2
ถนนตลาดใหม่  ตำบลตลาด อำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000  โทรศัพท์  0-7728 -7054

E-mail : sur_mueang@doae.go.th