เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

นางลัดดาวัลย์ วัฒโน
เกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

นายสุรเดช  ทองมาก
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลขุนทะเล และตำบลบางไทร

นายวีระศักดิ์  ฤทธิรณ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลวัดประดู่ และตำบลคลองฉนาก

นางประภาศรี เสมียนเพชร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลบางใบไม้
และตำบลบางชนะ

 

 

 

 

-ว่าง -
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(งานธุรการ / การเงิน)

นางสาวอรอุมา คงเลิศ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลคลองน้อย

นายอนุรักษ์ มุ่งใหม่
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
รับผิดชอบตำบลมะขามเตี้ย และตำบลบางโพธิ์

นางสาวมยุรา  บุญประสพ
เจ้าพนักงานธุรการ
(งานธุรการและบันทึกข้อมูล)
นายอุดมพร  จันทร์ประสิทธิ์
ลูกจ้างประจำ
E-mail : Sur_mueang@doae.go.th

     
5/10/2559