พระธาตุศรีสุราษฎร์  ย่านตลาดสองฝั่งตาปี  อาหารดีปากน้ำ  บึงงามขุนทะเล  มนต์เสน่ห์เขาท่าเพชร  เดือนสิบเอ็ดงานชักพระ    

หน้าหลัก
  ภาพข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี


นางลัดดาวัลย์ วัฒโน
เกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธาน
แนะนำสำนักงาน

บุคลากรนายมนัส อัมรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
มอบหมายให้ นายสุรเดช ทองมาก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ และนางวิไลวรรณ พร้อมประเสริฐ พร้อมคณะกรรมการ
กำกับและตรวจสอบลานเททะลายปาล์มน้ำมัน ดำเนินการตรวจ
ลานเท ในพื้นที่ ต.มะขามเตี้ยและ ต.ขุนทะเล
25สค.59

โครงการ / กิจกรรม

ข้อมูลพื้นฐานระดับตำบล

ศูนย์บริการและถ่ายทอด

หนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์ม

งานสถาบันเกษตรกร

ชนิดพืชที่ปลูกในตำบล

วิสาหกิจชุมชน

สรุปทะเบียนเกษตรกร ปี 2553/54

รายงานการประชุม ปี 2556

 

รายงานแผน/ผลปฏิบัติงานฯ ปี 2555 

หน่วยงานกรมส่งเสริมการเกษตร

แผนปฏิบัติงานสำนักงานฯ ปี 2556

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แผนพัฒนาการเกษตรฯ ปี 56-58

นายมนัส อัมรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ดำเนินการฝึกอบรม
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
คณะทำงานและผู้เกี่ยวข้องดำเนินโครงการปรับปรุง
ทะเบียนเกษตรกร ปี 2559
/ 24สค.59

กรมส่งเสริมการเกษตร
ปฏิทินการปฏิบัติงานฯ ปี 2555 กองการเจ้าหน้าที่
รายงานสถานการณ์ไม้ผล ปี 2558 สสข.8 สุราษฎร์ธานี
คู่มือสำหรับประชาชน อินทราเน็ตกรมส่งเสริมการเกษตร
 

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
จัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้น
ฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ปาล์มน้ำมัน)
ม.9 ต.คลองน้อย โดยมีนายณัทธร รักษ์สังข์
สสข.เขต 8 เป็นประธานเปิดงาน /
17สค.59

ระบบสารสนเทศด้านบริหารจัดการองค์กร
   สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร
ใบรับรองเงินเดือน
KM อ.เมืองสุราษฎร์ธานี
Webmail กรมส่งเสริมการเกษตร
KM_สุทธิเดช / บันทึกเรื่องเล่า  

ชิญเที่ยวงานเกษตรแฟร์และของดีเมืองสุราษฎร์ธานี
ปี 2559 ณ สหกรณ์สุราษฎร์ธานี (Co-Op) ระหว่าง
วันที่ 28 กค. - 6 สค. 2559 นี้
/ 27กค.59

KM_จันทร์ทิพย์ / บันทึกเรื่องเล่า
โครงการที่สำคัญ
KM_วีระศักดิ์ / บันทึกเรื่องเล่า ทะเบียนเกษตรกร
  วิสาหกิจชุมชน
ดูภาพย้อนหลัง
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ
    ศพก.
 
ข่าวประชาัสัมพันธ์
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ
  โครงการผลิตสินค้าปลอดภัยและได้มาตรฐาน

สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประกาศอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนผลิต

 
  ปุ๋ยอินทรีย(รายละเอียดแนบ 11/04/60)  

กาญจนดิษฐ์  

เกาะสมุย

ประกาศอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาซื้อปล่องซีเมนต์พร้อมฝา
เรื่องน่ารู้

เกาะพะงัน

  (รายละเอียดแนบ 8/01/59) ราคายางพารา

พนม

การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ภายใน 31 พฤษภาคม 2558 ราคาปาล์มน้ำมัน

เคียนซา

  (รายละเอียดแนบ) ราคาสินค้าเกษตร

ไชยา

โครงการ สร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหา
รายงานการใช้พลังงาน

ชัยบุรี

  ภัยแล้ง ปี 2558
เตือนภัยศัตรูพืช

พระแสง

ถามตอบปัญหาเกษตร

เวียงสระ

 
เอกสารวิชาการเผยแพร

วิภาวดี

ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารฯ สมาคมปาล์มน้ำมันจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  หน่วยปฏิบัติการเครือข่ายปาล์มน้ำมันฯ
 
ข่าวย้อนหลัง
 
ทันข่าว
ไทยรัฐ คมชัดลึก
 
ข่าวสด เดลินิวส์  
ผู้จัดการ อื่นๆ  
 
 
   
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
อาคารที่ว่าการอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เลขที่ 170 ถนนตลาดใหม่ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0 - 7728 - 7054    FAX : 0 - 7728 - 7054
E-mail : sur_mueang@doae.go.th
ปรับปรุงล่าสุด 11/04/2560