บันทึกเรื่อง (อยาก) เล่า ของ "คุณนายน้อย"
โดย
นางจันทร์ทิพย์ สุวรรณพัฒน์
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

กระท้อน GAP ของดีที่คลองน้อย (มีค.53)