บันทึกเรื่อง (อยาก) เล่า ของ นายสุทธิเดช
โดย
นายสุทธิเดช  ทองมาก
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

วิถีการปลูกมะพร้าวชาวในบาง (มีค.54)
การอบรมเกษตรกรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (GAP) และการตลาดปาล์มน้ำมัน (พย.53)
การใช้แตนเบียนอะซีโคเดสควบคุมแมลงดำหนามมะพร้าว (ตค.53)
การจัดทำเวทีประชาคมผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก (ข้าว) (กย.53)
การบำบัดน้ำเสียโดยใช้ EM Ball (กย.53)
โครงการประกันรายได้เกษตรกร (สค.53)
การตรวจวิเคราะห์ดิน (สค.53)
โครงการเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน (กค..53)
การกรีดยางที่ถูกต้องและเหมาะสม (เมย..53)
การทำยางแผ่นคุณภาพ (มีค.53)
การกรีดยาง (มีค.53)
โรครากขาว (มีค.53)
โรคหูดปลา (กพ.53)
การใช้เชื้อราบิวเวอเรีย (มค.53)