แบบรายงานสถานการณ์ออกดอกติดผลและประมาณการผลผลิตผลไม้ ปี 2558
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี