สรุปภาพรวมของโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์ม ปี 2549  
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี                            

 


กิจกรรมหลัก    ปลูกปาล์มน้ำมัน  พื้นที่  10  ไร่   จำนวน   220  ต้น
      กิจกรรมรอง     ปลูกสับปะรด  6,000  หน่อ

 ที่ตั้งแปลง
      -  ดำเนินการในพื้นที่สาธารณะของวัดท่าอู่  หมู่ที่ 2  ตำบลขุนทะเล
      -  การปลูก  ใช้ต้นกล้าปาล์ม DxP (UV)  จากบริษัท ยูนิวานิช จำกัด (มหาชน) อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
      -  ปลูกเมื่อวันที่  12  สิงหาคม  2549

ซุ้มเรียนรู้
      -  จัดทำข้อมูลซุ้มเรียนรู้ตามกระบวนการผลิต เพื่อให้เกษตรกรได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง
      -  ตัวอาคารซุ้มเรียนรู้ ใช้อาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียนวัดท่าอู่ หมู่ที่ 2 ต.ขุนทะเล ที่ยุบเลิกไปแล้วเป็นที่เรียนรู้ของเกษตรกร


การถ่ายทอด
      -  ผู้เข้ารับการอบรม เกษตรกร  30  ราย จากหมู่ที่ 1, 2, 3  ต.ขุนทะเล
      -  กระบวนการถ่ายทอด  จัดถ่ายทอดเทคโนโลยีตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร  เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2550  โดย นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตร  จาก อ.เคียนซา  จ.สุราษฎร์ธานี


      ผลการถ่ายทอด
      -  การนำความรู้ไปปฏิบัติ   เกษตรกร 30 ราย ที่ผ่านการอบรมถ่ายทอดความรู้ ได้นำความรู้ไปปรับใช้ในแปลงของตนเอง
      -  เกิดการเปรียบเทียบระหว่างแปลงตัวอย่างตามโครงการฯ กับแปลงของเกษตรกร

      ผลการดำเนินการตามโครงการฯ  (ณ ปัจจุบัน กุมภาพันธ์ 2550)
      -  ปัจจุบันพืชหลัก ปาล์มมีอายุประมาณ 6 เดือน  พืชรอง สับปะรด อายุประมาณ 4 เดือน  นอกจากนั้นเกษตรกรผู้ดูแลแปลงได้ปลูกแตงกวา
ประมาณ 2 ไร่ เป็นรายได้เสริม

 

 

กลับหน้าแรก