หน้าแรก

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

♥ ยินดีต้อนรับค่ะ ♥

 • ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์
  ⇒⇒วันที่ 28 เมษายน 2565 นายสุรเดช ทองมาก เกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ร่วมต้อนรับ        พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภา พร้อมด้วยคณะลงพื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีเพื่อติดตามผลสัมฤทธิ์โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้า เพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมสมุนไพร และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ณ วิสาหกิจชุมชนขมิ้นชันศาลาไทยและเกษตรแปรรูป ซึ่งมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากขมิ้นชัน และวิสาหกิจชุมชนคนในบาง มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว โดยนายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการ จังหวัดฯ นายสิทธิชัย ไทยเจริญ นายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานั หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น พี่น้องประชาชน และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ ณ พื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  #สนง.เกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
   
   


  ⇒⇒
  วันที่ 27 เมษายน 2565 นายสุรเดช ทองมาก เกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายฉัตรพงศธร เสือเปีย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ร่วมกับชุดปฏิบัติการตรวจสอบและดำเนินงานกัญชง (Hemp) ระดับอำเภอ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุม เชิงปฏิบัติการและตรวจสถานที่ผลิต (ปลูก) ยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะกัญชง โดยได้มีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงพื้นที่ในประเด็น แนวทางการอนุญาต ควบคุม และกำกับดูแลพืชกัญชง (Hemp) บทบาทหน้าที่ชุดปฏิบัติการตรวจสอบและดำเนินงานกัญชง (Hemp) แนวทางการตรวจสถานที่ผลิต (ปลูก) กัญชง และการใช้ระบบสารสนเทศในการกำกับดูแลกัญชง โดยวิทยากรจากทีมสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบสถานที่ผลิต (ปลูก) กัญชง โดยชุดปฏิบัติการตรวจสอบและดำเนินงานกัญชง (Hemp) ระดับอำเภอ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี พร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตผลิต (ปลูก) กัญชง ของผู้ขออนุญาตรายนายกำธร วังอุดม ซอยตลาดล่าง 22 หมู่ที่ 5 ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งได้ดำเนินการขออนุญาตปลูกกัญชงในนามฟาร์มกัญชงเค-วัง พื้นที่โรงเรือนขนาด 12*30 เมตร จำนวน 4 โรงเรือน รวมพื้นที่ 1,440 ตารางเมตร โดยมีชุดปฏิบัติการตรวจสอบและดำเนินงานกัญชง (Hemp) ระดับอำเภอ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมประชุมและร่วมลงพื้นที่โดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้เพื่อนำผลการตรวจฯ ส่งต่อให้กับคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป
  #สนง.เกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
   
   

  ⇒⇒วันที่ 23 เมษายน 2565 สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ต้อนรับนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในโอกาสเยี่ยมเกษตรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ของนางสาวสุกฤตภัทร วีระสุนทร หมู่ที่ 8 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรที่หลากหลาย ทั้งด้านพืช สัตว์ ประมง และการจัดการดิน ได้แก่ นาข้าว ไม้ผลต่างๆ ยางพารา พืชสมุนไพร ผักสวนครัว เลี้ยงปลา เลี้ยงเเพะ วัว ไก่ เป็ด ห่าน ฯลฯ รวมถึงการบริหารจัดการวัสดุทางการเกษตรในทุกกระบวนการภายในสวนเป็น Zero Waste โดยมีผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี กำนันตำบลขุนทะเล ร่วมต้อนรับในครั้งนี้ด้วย
  #สนง.เกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
   
   
   

  ⇒⇒วันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสุรเดช ทองมาก เกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี และนางสาวอรอุมา คงเลิศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกในการจัดอบรมโครงการวิจัยการขยายผลเทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการผลิตพืชปลอดภัยและอินทรีย์ ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมวิชาการเกษตร โดยถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การขยายผลเทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการผลิตพืชปลอดภัยและอินทรีย์ ให้แก่กลุ่มแปลงใหญ่กระท้อนตำบลคลองน้อย เพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิต ประยุกต์ใช้ชีวภัณฑ์และปุ๋ยชีวภาพในการผลิตพืชปลอดภัยและพืชอินทรีย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดต้นทุนการผลิตจากการใช้สารเคมี เพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต สร้างรายได้เพิ่มมูลค่าได้อย่างยั่งยืน มีสมาชิกกลุ่มเข้าร่วม จำนวน 35 ราย ณ ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลคลองน้อย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   
   


   ข่าวประชาสัมพันธ์ 
  ** รายงานประจำปีงบประมาณ 2564 **
  1 ข้อมูลทั่วไป
  2 แผนงานโครงการ
  3 ผลงานตามยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร
  4 ปกหน้า หลัง
  5 สารบัญ คำนำ

  ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่    : สนง.เกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี